dimecres, 13 de gener del 2010

BASES DEL CONCURS PER AL DISSENY DEL LOGO DE LA CORAL DELS ENGINYERS

1. PARTICIPANTS
Hi podrà participar qualsevol membre, familiar o amic de la CORAL dels ENGINYERS, a excepció dels qui siguin designats com a membres del Jurat.


2. TERMINI
El termini per presentar els dissenys s’iniciarà el 25 de gener i finalitzarà el dia 1 de març de 2010. Durant aquest període, els concursants han de lliurar els seus treballs al secretari del Jurat.


3.
TEMA
El logo resultant ha de tenir relació amb el del Col•legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (vegeu l’annex).

4.
PREMIS
Se’n concediran dos: a) dues entrades per a una representació en el Liceu de la temporada 2009/2010; b) dos bitllets per al bus turístic de Barcelona.

5.
PRESENTACIÓ
El disseny del logo s’ha de presentar en suport paper (Din A-4) o digital (cd, usb) en format jpg i s’ha de fer amb un màxim de 2 colors, que permetin la seva reproducció en una escala de grisos, en paper imprès.

6.
IDENTIFICACIÓ
Tant els que es facin en suport paper com els digitals es dipositaran en un sobre gran, en el qual hi ha de constar el lema amb què concursa el participant. En un sobre petit tancat, que ha d’anar dins el sobre gran, hi ha de constar el mateix lema a l’exterior i a l’interior hi ha d’haver: el nom, l’adreça i el telèfon del participant. El cartell no ha d’anar signat ni ser assenyalat de cap forma ni per cap sistema que permeti identificar-ne l’autor.

7. LLIURAMENT DE PREMIS
Es durà a terme el dilluns 15 de març de 2010, durant el descans del l’assaig.

8. JURAT
S’encarregarà de valorar les propostes presentades i la seva composició serà la següent:
- President de la Coral
- Un membre de la Junta -designat per ella- per exercir-ne de secretari
- 3 membres de la Coral, triats per sorteig, entre els/les qui sol•licitin formar-ne part
- Les sol•licituds per formar part del Jurat es faran arribar al seu secretari, abans del 20 de febrer de 2010
- El Jurat es reserva el dret de modificar les bases d’aquest concurs.

9. VEREDICTE
D’entre tots els dissenys presentats, el Jurat en triarà un, que serà el guanyador del premi. Si no s’arribés a un acord entre els seus membres, el concurs es podrà declarar desert. El Jurat resoldrà al seu criteri qualsevol imprevist o reclamació que pogués presentar-se, excepte si es refereixen al veredicte, que serà inapel•lable.

10. CONSIDERACIONS
L’obra premiada restarà com a propietat de la Coral dels Enginyers i serà inclosa en tota la documentació de l’entitat que es cregui convenient.